Våra fyra utbildningar

... med möjlighet till instruktörsstudier

Vi erbjuder dig fyra olika utbildningar med varierande inriktning, upp till 13 månader och även på distans! Efteråt är du välkommen att deltaga i fortsättnings- och fördjupningsträffar så länge du själv önskar! Starter 2023 sker i Malmö/Lund (Tottarp) och Falun/Borlänge, se datum längst ned på sidan.

Vår breda kompetens ger oss möjlighet att erbjuda utbildningar med unikt innehåll. Oavsett om du vill utbilda dig i Reikihealing, lägga en ny grund i ditt liv med hjälp av qigong och meditation, göra förändringar i ditt liv med mindfulness som instrument eller gå på djupet med din tillvaro genom tekniker för mentalt skapande kan du med förtroende vända dig till oss. Vi erbjuder:

LOTUSBLADET BLÅSER I VINDEN. Qigong, zenmeditation, buddhism och taoism i teori och praktik: 7 mån. / 42 h. OBS. Endast privat eller semiprivat (2 pers.). 

BODHIDHARMA ROR BÅTEN. Zenmeditation, klassisk buddhistisk mindfulness & mentalt skapande: 7 mån. / 42 h.

TRANAN SPRIDER SINA VINGAR. Förändra ditt liv på djupet, steg för steg: 13 mån. / 84 h.

Reikihealing steg 1 till Reiki Master. 

- - -

LOTUSBLADET BLÅSER I VINDEN, privat el. semiprivat: 7 mån. / 42 h.

Övergripande innehåll:

 • Zenmeditation i teori och praktik.
 • Grundläggande energikunskap.
 • Qigong i teori och praktik.
 • Grunder i taoistisk, buddhistisk och zenbuddhistisk filosofi.
 • Möjlighet till tai chi-studier efteråt eller inom ramen för kursen. 

Grundutbildningen ger goda teoretiska kunskaper och en bred praktisk bas, antingen du vill använda den för eget bruk eller vill vidareutbilda dig till qigong- och meditationsinstruktör (se nedan).

Zenmeditation. Meditation är grunden och startpunkten i två av utbildningarna, men vi kommer delvis att betona olika aspekter av den. Generellt fokuserar vi på meditationens potential att förändra individen, hur förändringar är möjliga och vilka förändringar som sker. Vi kommer att tala om dess förmåga att läka kroppen och transformera sinnet och om det holistiska tänkande som blir så aktuellt i meditationssammanhang. Under dessa 7 månader belyser vi därtill extra meditationens funktion i vår spirituella utveckling. Du får också viktiga grundkunskaper i taoismens, buddhismens och zenbuddhismens filosofier.

Meditationsmetoden som du lär dig beskrivs här.

Grundläggande energikunskap. De gamla traditionerna och den nutida naturvetenskapen beskriver den universella energin på olika sätt. Även om det praktiska arbetet med energi är det viktigaste, är det också betydelsefullt att vi förankrar detta arbete i grundkunskaper om bl.a. energins natur, dess reaktionsmönster och dess potential.

Qigong. Vi kommer att träna flera och sinsemellan väldigt olika qigongformer. Formerna presenteras i en genomtänkt ordning; vi kommer att inleda med en form som sätter fingret på qigongens ofta mycket mjuka men kraftfulla rörelser, och som dessutom tränar både kropp och kroppsmedvetenhet. Ett viktigt syfte med qigongen i det här skedet är att du ska bli mjuk i kroppen och därmed dels bli medveten om energin som omger oss, dels tillåta den att börja flöda fritt inuti dig. Du som är intresserad av att träna tai chi förbereds här inför den träningen, som har ett liknande rörelsemönster men är betydligt mer komplex.

Läs mer om qigong här.

- - -

BODHIDHARMA ROR BÅTEN: 7 mån. / 42 h.

Övergripande innehåll:

 • Zenmeditation i teori och praktik.
 • Grundläggande energikunskap.
 • Klassisk buddhistisk mindfulness i teori och praktik.
 • Teori och praktik bakom mentala skapandeprocesser.

Zenmeditation. Meditation är grunden och startpunkten i två av utbildningarna, men vi kommer delvis att betona olika aspekter av den. Generellt fokuserar vi på meditationens potential att förändra individen, hur förändringar är möjliga och vilka förändringar som sker. Vi kommer att tala om dess förmåga att läka kroppen och transformera sinnet och om det holistiska tänkande som blir så aktuellt i meditationssammanhang. Under dessa 7 månader belyser vi därtill extra meditationen som koncentrationsskapare och verktyg för sinneskontroll.

Meditationsmetoden som du lär dig beskrivs här.

Grundläggande energikunskap. De gamla traditionerna och den nutida naturvetenskapen beskriver den universella energin på olika sätt. Även om det praktiska arbetet med energi är det viktigaste, är det också betydelsefullt att vi förankrar detta arbete med grundkunskaper om bl.a. energins natur, dess reaktionsmönster och dess potential.

Energiarbete på det mentala planet är genomgående för stora delar av denna grundutbildning.

Mindfulness är intimt förknippad med våra mentala skapandeprocesser. Den kontrollerar och medvetandegör vårt skapande - i varje sekund av livet om vi så önskar. Genom meditation och mindfulness lär vi känna oss själva, styr oss själva, förändrar oss själva från en minut till en annan i syfte att forma den kommande minuten, dagen och framtiden på det sätt som vi själva önskar. Mindfulnessdelen övergår således naturligt i delen med mentalt skapande. Du lär dig bl.a. följande i syfte att kraftfullt öka din förmåga att skapa en uppåtgående livsspiral:

 • Hur energin skapar vår tillvaro: attraktion, repulsion, vibration, tanke, känsla.
 • Hur mindfulness används som skapandets kontrollinstrument.
 • Tekniker för vibrationshöjning.
 • Tekniker för att löpande behålla en hög vibration.
 • Tekniker för att skapa rätt/positivt.
 • Tekniker för att undvika fel/negativt skapande.
 • Begränsningar i våra skapandeprocesser.

Läs mer om mindfulness här och om mentalt skapande här.

- - -

TRANAN SPRIDER SINA VINGAR: 13 mån. / 84 h.

Denna djupgående utbildning är till för dig som verkligen vill göra en personlig utvecklings-/förändringsresa och tillägna dig den esoteriska kunskap som spelar en roll i processen. Kursen rymmer såväl teoretiska som praktiska delar; en del av dem hittar du även i våra andra kurser, andra är unika för just detta år. Nyckelord är bland annat förändringsvilja, introspektion och mental energihantering. Att deltagarna utför det dagliga arbetet är helt avgörande för den egna processen och för gruppens kollektiva framåtskridande.

Ur innehållet:

> Energikunskap om oss människor och om vår omvärld i vid mening. Det blir mer och mer känt att allt består av energi. Hur påverkar detta faktum oss, vårt agerande, vår omgivning och vår värld? Hur kan det påverka vårt sätt att hantera vardagen? Vad har energin för potential att förändra livet? Vilka är dess begränsningar? 

> Mental energihantering: attraktion, repulsion, vibration m.m. Utifrån den teoretiska energikunskapen lär du dig ett flertal tekniker att använda under vardagens alla omständigheter, i syfte att medvetandegöra skapande- och bevarandeprocesser. 

> Arbete med hindrande energistagnationer: Genom kraftfulla healingmeditationer och gemensamma healingcirklar förändrar vi kroppens energitillstånd, höjer vår vibration permanent och arbetar med fastlåst energi.

> Privata healingsessioner: Varje deltagare får under kursen två privata healingsessioner med Susanne. 

> Zenmeditation och traditionell mindfulness som instrument i skapandeprocessen. Vi använder ursprunglig buddhistisk mindfulness som ett flerstegsverktyg för att kontrollera sinnet, vilket i sin tur kraftfullt ökar skapandepotentialen.

> Qigong används som en metod för att öka den holistiska insikten och knyta ihop kropp, sinne och ande.  

> Övningar knutna till månens energi. Hur kan vi utnyttja mörkmånens, nymånens och fullmånens energier för vår utveckling och energiarbete, specifikt för att sätta intentioner?

Du är välkommen att kontakta någon av oss för frågor eller anmälan. 

- - -  

TRE VIKTIGA SAKER

Vi vill be dig att beakta följande tre saker:

 • För både din och gruppens skull är det viktigt att du praktiserar och genomför uppgifter mellan träffarna. Det handlar inte om några jättelika insatser, men du måste vilja prioritera det du har påbörjat.
 • De klassiska systemen är kraftfulla, och inte sällan startar omvälvande processer hos deltagarna. Om detta sker, tänk på att råd och stöd finns att tillgå inom ramen för grundutbildningarna.
 • Känn inte att du "måste" ha tillägnat dig allt vi gör vid avslut. Det är kontraproduktivt och skapar stress. Vi träffas även efteråt, kvartalsvis eller enligt gruppens önskemål, och du kan låta din utveckling ske i lugn takt.


STUDIER TILL QIGONG- OCH MEDITATIONSINSTRUKTÖR (förkunskaper: kursen LOTUSBLADET BLÅSER I VINDEN eller motsvarande:)

Qigong och meditation är två sidor av samma mynt och helheten kropp-sinne-ande kan inte splittras. Därför blir du instruktör i qigong och meditation. Om du vill gå vidare kommer vi att arbeta tillsammans för att du ska hålla en hög nivå såväl praktiskt och teoretiskt som pedagogiskt. I idealfallet behärskar du ett antal sinsemellan mycket olika qigongformer samt har praktisk och teoretisk kunskap nog att undervisa grupper med olika sammansättning och deltagare med olika behov. Ett krav är också att du kan utföra tai chins 24-form på ett godtagbart sätt, känner till tai chins principer och på egen hand kan söka fel i, och förbättra, din tai chi. Detta krav grundar sig i tai chins större komplexitet; att behärska den gör dig långt skickligare på qigong, och tai chins principer kan dessutom i många fall appliceras på qigong. Läs om tai chi här.

Instruktörsutbildningen breddar och fördjupar dig på olika sätt men präglas av främst tre saker: utökad och förfinad qigongträning (eventuellt kan du lära dig ytterligare qigongformer), uppövandet av förmågan att leda en grupp (förklara, utveckla, tillrättalägga osv.) samt utökad kunskap om meditationens potential att utveckla oss spirituellt (som instruktör ska du kunna föra ett utvecklat resonemang om meditation och om dess effekter och mål). Via instuderingsfrågor får du också utökad inblick i de stora spirituella traditionerna taoism och buddhism; som lärare kommer du att få många frågor vilkas svar tillhandahålls där.

Arbetet sker under minst sex månader med intensifierat hemarbete. Längden beror på vilken studietakt du väljer, hur mycket du arbetar med instuderingsfrågorna samt hur många qigongformer du väljer att examinera. Examination kan ske inför studiekamraterna och/eller inför en annan grupp och kan utgöras av antingen en presentation av en ny qigongform eller en fördjupning av en form som deltagarna redan känner till.

Grupp med instruktörer eller blivande instruktörer finns i Falun. Intaget är löpande. Primärt sker dock utbildningen på privat basis. 

- - -

Holy Fire® III Reiki 1 upp till Reiki Master. I den klassiska japanska Reikihealingen kanaliserar healern universell energi och förmedlar den till klienten. Healing är inget som är förunnat några få - alla kan lära sig tekniken. Vår Reikiutbildning tar dig systematiskt från startpunkten till - om du så önskar - din examen som Reiki Master. Utbildningen är uppbyggd av delkurser; plats och datum hittar du här

- - -

PRISER OCH INFORMATION I KORTHET

Samtliga priser inkluderar moms, material och behovsstyrd återkoppling under hela utbildningstiden. Resetillägg (4 % av kostnaden) tillkommer vid arbete utanför Lund/Malmö. 1/3 av beloppet betalas före start, resterande delbetalas under sex månader. Vid avanmälan senare än en månad före start uttas en administrationsavgift på 1 000:-. Deltagaren har förbundit sig att betala 75 % av utbildningens totalkostnad vid avbruten utbildning.

LOTUSBLADET BLÅSER I VINDEN: 7 mån. / 42 h: Pris: Kontakta Thorwald för mer information.  

BODHIDHARMA ROR BÅTEN: 7 mån. / 42 h: 8 500:-. 

TRANAN SPRIDER SINA VINGAR: 13 mån. / 84 h: 14 900:-. 

Holy Fire® III Reiki 1 resp. 2: 2 950:- per steg. Pris för Masterutbildning: Kontakta Susanne. 

Anmälan görs till Thorwald förutom till Reiki då du kontaktar Susanne. 

Vid en anmälan har du tagit del av och godkänt ovanstående villkor.


STARTER 2023, fysiskt el. distans: 

LOTUSBLADET BLÅSER I VINDEN, 7 månader/42 h:

Enligt överenskommelse. 


BODHIDHARMA ROR BÅTEN, 7 månader/42 h:

Tottarp, kvällstid vard. 2 ggr/månad (kl. 18-20.30): 19/9, 3/10, 17/10, 31/10, 14/11, 28/11, 12/12, 9/1, 23/1, 6/2, 13/2, 5/3, 19/3 samt 2/4. 

Falun/Borlänge: Fastställs hösten 2023. 


TRANAN SPRIDER SINA VINGAR: 13 mån. / 84 h: 

Tottarp, dagtid söndagar, kl. 10-17. Start 22/10. Övriga fastlagda datum: 26/11, 17/12, 28/1, 25/2, 24/3, 21/4, 19/5, 16/6. Resterande datum slås fast våren 2024. 


Holy Fire® III Reikihealing, steg 1 till Reiki Master: 

Holy Fire® III Reiki 1 / Holy Fire® III Reiki 2 / Holy Fire® III Reikimaster, Skåne och Dalarna, se vidare här.